Co znamená celostátní karanténa?

Zdroj: Pixabay

Autor:
Martin Holub, krizové plány, Městská policie hl.m. Prahy

Oponent:
Jana Holczerová, krizové plánování, Ministerstvo vnitra ČR

Dne 12. března 2020 Vláda ČR vyhlásila na celém území ČR nouzový stav a mimo jiné omezila volný pohyb osob na území ČR. Proč takové omezení vláda vyhlásila a co to znamená pro obyvatele? Mohou lidé tedy vycházet z domova, jezdit do zaměstnání, za rodinou nebo na nákup, a pokud ano, za jakých podmínek? V článku se pokusíme na tyto otázky odpovědět.

Už od nepaměti útočí na lidstvo nepřeberné množství virů a bakterií, které způsobily již mnoho epidemií a pandemií. Abychom ale mohli mluvit o pandemii musí být splněny tři základní podmínky: nízká úroveň ochrany v populaci, nemoc je infekční pro člověka a infekční látka se snadno šíří a udržuje v lidské populaci. Mezi velmi nebezpečné epidemie a pandemie lze řadit nemoci typu chřipka, ebola, mor, spalničky a HIV. 

Velké pandemie se Evropě naštěstí relativně vyhýbají. Na území Evropy byl velký výskyt pandemie naposledy před sto lety, v období let 1918–1919. Jednalo se o tzv. Španělskou chřipku, jejímž místem vzniku byla pravděpodobně Francie (oblast Západní fronty). Na Španělskou chřipku zemřelo 20 – 50 milionů lidí. Počet obětí na životech byl ovlivněn tehdejší úrovní a možnostmi medicíny a také tím, že španělská chřipka zasáhla lidstvo v období po 1. světové válce.

Koronaviry vyvolávají u člověka běžná onemocnění charakterizovaná příznaky nachlazení, ale dokážou vyvolat i závažnější formy onemocnění (podrobněji o koronaviru se dočtete v článku O viru). Koronaviry patří mezi původce epidemií SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) v roce 2003 a MERS (Middle East Respiratory Syndrome) v roce 2015.

Vyhlášení nouzového stavu

WHO dne 11. března 2020 označila výskyt onemocnění koronavirem pod názvem COVID-19 za pandemii. Dne 12. března 2020 Vláda ČR vyhlásila pro celé území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označeného jako SARS CoV-2 nouzový stav na dobu 30 dní. Vyhlášený nouzový stav (podrobněji o nouzovém stavu v článku Mimořádná událost, krize a nouze: Vyznejte se v současném dění) umožňuje vládě stanovit, která práva v souladu s Listinou základních práv a svobod omezí a které povinnosti a v jakém rozsahu uloží. Na základě tohoto oprávnění vláda mimo jiné omezila volný pohyb osob na území ČR, jinak řečeno vyhlásila takzvanou „celostátní karanténu“.

Karanténní opatření

Mezi karanténní opatření patří zejména:

 • omezení pohybu osob v ohnisku nákazy (pro COVID-19 celá ČR),
 • omezení vzájemných kontaktů postižených osob a pravděpodobně exponovaných osob,
 • včasná izolace, odběr vzorků na laboratorní vyšetření a hospitalizace nemocných,
 • komplexní provádění dezinfekčních opatření u všech nemocných a exponovaných osob,
 • stanovení komplexního protiepidemického režimu v ohnisku nákazy (průběžná dezinfekce, používání individuálních ochranných prostředků, mezi které patří jednorázové rukavice nebo roušky apod.),
 • pro osoby v karanténě platí absolutní zákaz opuštění karanténního prostoru – jedná se o osoby, kterým karanténu nařídil lékař nebo hygienická stanice, nebo se jedná o osoby, které se vrátily ze zahraničí; osoby v karanténě se musí řídit pokyny osoby, která karanténu nařídila,
 • rozdělení osob v izolačně-karanténní jednotce do malých izolačních celků (1–4 osoby), např. oddělené ložnice (blíže v článku Karanténa a izolace).
 • maximální omezení kontaktů osob v karanténě.

Aby byly zajištěny základní životní potřeby obyvatel a aby byl zajištěn chod státu, vláda umožnila osobám v nezbytně nutných případech opuštění domova za účelem: 

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • nezbytných cest za rodinou nebo ostatními blízkými, 
 • cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), a to i pro příbuzné nebo blízké osoby, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot. Dovolené je i zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cest do zdravotních zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.

Omezení se nedotýkají výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění:

 • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace (např. policisté, hasiči, pracovníci krizových štábů apod.),
 • ochrany zdraví, poskytnutí zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti (např. pracovníci hygienické stanice, neziskových organizací, laboranti apod.),
 • individuální duchovní péče a služby (např. kaplani, kněží apod.),
 • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby (zásobování a rozvoz potravin, poštovní služby, bankovní služby apod.),
 • veterinární péče.

Vláda také dosud neomezila

 • pobyt v přírodě nebo parcích,
 • cesty zpět do místa svého bydliště,
 • pořádání pohřbů.

Proč byl omezen volný pohyb osob?

Nejohroženější skupinou obyvatel jsou starší lidé (více v článku Informace pro seniory), proto vláda vyhlásila čas pro nakupování potravin osobám starších 65 let. Důvodem je selekce starších osob od ostatních obyvatel, k maximálnímu snížení rizika přenosu nemoci do této rizikové skupiny. 

Cílem vyhlášení „celostátní karantény“ je co možná nejvíce snížit počet nakažených osob. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby všichni obyvatelé byli zodpovědní a ohleduplní vůči ostatním osobám a snažili se v maximální možné míře dodržovat opatření vydané vládou omezující volný pohyb osob na území ČR. 

Pokud se obyvatelé ČR nebudou řídit omezujícími opatřeními, budou ohrožovat na zdraví a životě nejen sebe, ale také osoby, se kterými přijdou do styku. Aniž by to věděli, mohou být přenašeči nemoci, a to i bez viditelných příznaků. Aktuální informace o COVID-19 v datech naleznete zde.

Je nezbytné, aby všichni bez rozdílu, pokud musí opustit svůj domov, měli zakrytá ústa a nos, dodržovali základní hygienická pravidla (mytí rukou mýdlem, používání dezinfekčních prostředků, správné chování v prostředcích MHD a podobně), a co nejméně přišli do styku s jinými lidmi. Lidé vracející se ze zahraničí musí automaticky na 14 dní do karantény

Jak dlouho by omezení měla platit?

Pokud budou všechna omezení a doporučení vydaná vládou a odborníky dodržována, budou ztráty v boji s koronavirem mnohem menší, sníží se počet nakažených osob, sníží se počty obětí onemocnění. Zároveň nebudou zahlcena už tak vytížená zdravotnická zařízení, ve kterých je omezený počet lékařů, zdravotnického personálu i lůžek a vybavení. 

Výsledky přijatých opatření by se měly projevit po zhruba 10 až 14 dnech. S každým novým dnem by mělo přibývat stále méně nových pacientů (křivka nově nakažených osob by se měla zplošťovat). Vývoj onemocnění COVID-19 v České republice nám ukazuje, že přijatá opatření mají svá opodstatnění a jsou účinná (čísla v datech naleznete zde). Počet nově nakažených osob je ovlivněn počtem provedených testů. Čím více testů, tím více zjištěných nově nakažených osob. Ve chvíli, kdy již nebudou přibývat noví pacienti, nesmíme v důsledku euforie přestat být ostražití a začít porušovat přijatá opatření s tvrzením, že je nemoc poražena. Nesmíme totiž zapomenout na fakt, že ještě mnozí lidé mezi námi mohou být přenašeči. Karanténa by měla být zrušena uplynutím maximální inkubační doby, která se počítá ode dne izolace posledního nemocného.

Dodržujte vydaná opatření a informace

Abychom maximálně ochránili nejohroženější skupinu obyvatelstva, je zapotřebí dodržovat opatření a informace týkající se ochrany seniorů:

 • zákaz návštěv zařízení pečujících o seniory (týká se i všech ostatních sociálních služeb, výjimkou jsou návštěvy osob s omezenou svéprávností nebo pacientů v terminálním stádiu – jedná se o období, kdy již specifická léčba není účinná, nevede k prodloužení života a naopak by vedla ke zhoršení jeho kvality),
 • nenavštěvovat seniory ani doma – pouze z nutných důvodů,
 • nesvěřovat seniorům na hlídání děti, a to především ty, které navštěvovaly školská zařízení (tedy školy i školky, dětské skupiny nebo i jen zájmové kroužky včetně těch mimo školská zařízení),
 • samotní senioři by měli zůstávat co nejvíce doma a využívat např. dovážkových služeb nebo jiné pomoci,
 • vyhrazená doba pro nákupy potravin pro osoby starší 65 let v době od 08:00 do 10:00 hodin v obchodech s nákupní plochou nad 500 m2 (v tu dobu je zakázán vstup osobám do 65 let věku a obchody by měly dbát zvláštních hygienických opatření).

Dodržovat je třeba také opatření týkající se zdravotnických zařízení:

 • zákaz návštěv (výjimkou jsou návštěvy nezletilých, osob s omezenou svéprávností nebo pacientů v terminálním stádiu),
 • k lékaři chodit pouze se závažnými problémy (vyšetření, která nejsou nezbytná, odložte na později, blíže ve videu zde),
 • v případě chřipkových příznaků (zaměnitelných s příznaky COVID-19) volat lékaři předem (důležité kontakty naleznete zde),
 • předpis na léky i neschopenku je možné vystavit elektronicky a zaslat Vám nebo komukoliv z Vašich blízkých ve formě SMS nebo e-mailu,
 • linku 112 volat pouze v naléhavých případech ohrožujících život (viz schéma níže),
 • lékařsky potvrzení pacienti s COVID-19 jsou povinni řídit se nařízeními lékaře a hygienika a vždy před návštěvou zdravotnického zařízení by měli volat předem, včetně např. porodů.

Opatření a informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 • umožnit zaměstnancům režim home office, pokud to situace dovolí,
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 • vytvořit bezpečné pracovní prostředí – zejména zajistit dostatečný úklid a přístup k dezinfekci rukou, příležitost mýt si ruce, větrání na pracovišti…,
 • omezit maximálně vzájemný kontakt (jednání, porady, služební cesty a podobně) a využívat například elektronickou komunikaci,
 • zajistit podmínky pro dodržování dvoumetrového rozestupu mezi lidmi.

Opatření týkající se roušek

 • všude mimo bydliště vycházet jen se zakrytými ústy a nosem (je možné použít nákrčník, šátek atp.); nosit zakrytá ústa a nos je žádoucí také při péči o novorozence,
 • na nošení roušek na veřejnosti bude dohlížet policie, v případě nedodržování nařízení hrozí pokuta,
 • rouška může být jednorázová či textilní pro opakované použití, třeba i vyrobená doma (bližší informace v článku Nosit vlastnoručně ušitou roušku má smysl. Nepodceňte její materiál a sterilizaci),
 • návod na výrobu roušky naleznete např. na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mnohé dobrovolnické organizace také nabízejí jejich výrobu. Zároveň je potřeba o roušky správně pečovat (více o rouškách zde), 
 • pokud posíláte v rámci České republiky balík s rouškami Českou poštou, doručení je zdarma – musí být zabalen průhledně a označen nápisem „ROUŠKY“ a označen kompletní doručovací a nejlépe i zpáteční adresou,
 • na veřejnosti místo respirátoru, který poskytuje sice vyšší ochranu pro mě, ale nechrání ostatní osoby, jelikož aerosol je vypouštěn ventilem v respirátoru, je lepší nosit roušky, které chrání ostatní osoby před aerosolem (kapénkami),
 • zároveň s nošením roušky je nutné dodržovat na veřejnosti opatření vlády o dodržování dvoumetrového rozestupu mezi lidmi a všichni jsou povinni omezit pohyb na veřejných místech na dobu nezbytně nutnou,
 • pobyt v přírodě (včetně parků a zelených městských ploch) je povolen.

Co smím

 • Smím cestovat do zaměstnání, na nákup, venčit psa, rybařit.
 • Smím jít společně s osobami, se kterými sdílím společnou domácnost, do přírody nebo parku za účelem rekreace či sportu.
 • Postarat se o svého příbuzného či blízkého, který nežije se mnou ve společné domácnosti.
 • Smím poskytovat dobrovolnickou a sousedskou výpomoc.
 • Mohu k lékaři či do zdravotnického zařízení v nezbytných případech, po telefonické domluvě.
 • Mohu se z místa, na kterém se nacházím (např. chata, chalupa, zahraničí apod.), vrátit zpět do místa svého bydliště.

Co nesmím

 • Nesmím jít do vnitřního sportoviště, na venkovní sportoviště je vstup povolen (např. tenis; stále platí, že počet osob nesmí být více jak 2 a musí být dodržován rozestup mezi osobami).
 • Nesmím jít do přírody nebo parku za účelem sejít se s jinými osobami.  
 • Nesmím zvát své kamarády a známé na večírek či jinou zábavu, byť bych je pořádal doma.
 • Nesmím vycestovat za hranice ČR, pokud nedojíždím za prací.

Co musím

 • Musím se vyhýbat místům, kde lze předpokládat větší počet osob najednou.
 • Musím udržovat fyzický odstup (např. ve frontě v obchodě, u lékaře apod.) od ostatních lidí alespoň 2 metry (k tomu ve spoustě obchodů pomáhají například značky na podlaze).
 • Musím mít mimo domov zakrytá ústa a nos alespoň šátkem, nákrčníkem, šálou…
 • Musím dodržovat veškerá opatření nařízené karantény (nařízená karanténa má přísnější pravidla než „celostátní karanténa“, blíže zde).

Shrnutí 

„Celostátní karanténa“ neznamená to, že by nikdo nesměl mimo svůj domov a všichni museli zůstat v naprosté izolaci od ostatních osob. V souhrnu ale znamená, že každý člověk musí být zodpovědný zejména sám za sebe a vycházet ven pouze v nejnutnějších případech tak, aby byl přerušen proces přímého šíření nákazy. 

Abychom vše co nejdříve společně zvládli, je potřeba být k sobě navzájem ohleduplní, na čas omezit setkávání se s větším počtem osob, navštěvovat své kamarády a místa s větším počtem osob. Pokud se nám podaří všechna opatření dodržet, lze předpokládat, že nás budou omezovat kratší dobu, stejně tak, jako pandemie samotná. 

Přehled pojmů:

Karanténa – dobrovolná nebo povinná izolace, která má zabránit šíření něčeho, co je považováno za nebezpečné.

Izolace – oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí, nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob.

Epidemie – výskyt onemocnění, které výrazně převyšuje obvykle očekávané hodnoty výskytu tohoto onemocnění v daném místě a čase.

Pandemie – epidemický výskyt onemocnění na území celého kontinentu.

Zdroj:

Pandemický plán České republiky

ŠÍN, Robin. Medicína katastrof. Praha: Galén, [2017]. ISBN 978-80-7492-295-4.

ŠTĚTINA, Jiří. Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4578-7.

TUČEK, Milan a SLÁMOVÁ, Alena. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. V Praze: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2136-4. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW63P

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-povinnosti-nosit-mimo-domov-ochranne-prostredky-a-vyclenila-seniorum-cas-pro-nakupovani-potravin-180451/

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000100317/obsah/757081-domaci-vyroba-rousek

https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-zdarma-prepravuje-rousky

https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-tehotne-zeny-v-ere-covid-19/

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3063816-pristalo-letadlo-se-150-tisici-rychlotesty-na-koronavirus

https://www.denik.cz/z_domova/povinne-rousky-co-hrozi-bez-ni-20200318.html

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-pacient%C5%AF-v-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-v-v%C3%BDjimkami.pdf

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPBJ8

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW63P

Zpracováno ve spolupráci s Cover Story